За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Заповядайте на 21.07 (вторник) на представяне на местни сирена и вина.
Ще имате възможност да опитате различни видове сирена от фирма “Аркус”, както и да ги съчетаете с вина от местни винарни.

Час: 20:00
Дата: 21.07.2020

За повече информация: 088 888 7934

Проект: BG06RDNP001-19.018-0001
“Повишаване потенциала на местните продукти и услуги”, на сдружение “Бизнесът за Харманли” към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.