За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Лозарството и винарството са били развити по тези земи преди хиляди години. Около гр. Харманли има най-много открития на следи от тракийското наследство, тук е бил и един от центровете на поклонение към бога на виното Дионис, а всеки втори долмен в България е открит в региона. Хиляди тракийски паметници – могили, скални светилища, долмени, пещери, крепости и т. н. са притегателна за изследователи и любители на тази култура.

На 30.11.21 (втовник) от 18:00 ще се проведе лекция на тема “Виното и културно наследство на траките в Сакар”, водена от проф. д-р Цонка Каснакова – директор на Историческия музей в гр. Харманли.

Дата: 30.11.21
Час: 18:00 ч.
За контакти: 088 888 7934

Проект: BG06RDNP001-19.018-0001
“Повишаване потенциала на местните продукти и услуги”, на сдружение “Бизнесът за Харманли” към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.