За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Опознайте специфичните характеристики на винения район Сакар. Макар и да няма все още защитено наименование за произход, винарните в региона са доказали многократно потенциала на тези земи за производство на качествени бели и червени вина с отличителен характер.Къде са разположени лозята и кои са типичните стилове и сортове?
Какви са климатичните и почвените характеристики на района?
Всичко това и още любопитни факти за винопроизводството в Сакар ще научите от Илияна Коева, един от утвърдените енолози, с дългогодишен опит с тероара на Сакар.

Дата: 11.11.21.
Час: 15:00 ч.

За информация и записване: 088 888 7934


Проект: BG06RDNP001-19.018-0001
“Повишаване потенциала на местните продукти и услуги”, на сдружение “Бизнесът за Харманли” към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.