За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

В поредицата лекции за района на Сакар, няма как да пропуснем темата за традиционните храни и специалитети. Както по отношение на културното наследство, така и по отношение на гастрономията, кръстопътният характер на района около Харманли има своето огромно значение. В кухнята се преплитат различни вкусове от изток и запад. Открояват се няколко елемента в храните – катък, тахан, шафран и многообразие от гъби. За всеки един от тях организирахме отделни дегустации с гости от местни производители, а на 02.12 ще обобщим тази информация и отново ще опитаме някои традиционни рецепти.

Дата: 02.12.21
Час: 18:00 ч.

За информация: 088 888 7934


Проект: BG06RDNP001-19.018-0001
“Повишаване потенциала на местните продукти и услуги”, на сдружение “Бизнесът за Харманли” към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.