За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Мерло, Каберне Совиньон, Сира и Каберне Фран са червените сортве с най-голям дял в района на Сакар. Срещат се и сортовете Малбек, Карменер, Памид , които понякога може да срещнем в основните купажа. Маврудът също има традиции в региона и се отново се възражда интереса към чисто сортовите вина от него.
Кой е типичният червен блен в района на Сакар? Как всеки сорт се откроява в него и с какво?Всичко това ще научим по време на лекцията, водена от Илиана Коева, дългогодишен енолог в района на Сакар.

Дата: 16.11.21
Час: 16:00 ч.

Проект: BG06RDNP001-19.018-0001
“Повишаване потенциала на местните продукти и услуги”, на сдружение “Бизнесът за Харманли” към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.