За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна“, финансиран от Фондация „Америка за България“ постави началото и нова посока в културното и туристическо развитието на гр. Харманли, както и насърчи активното участие и утвърждаване на Сдружение „Бизнесът за Харманли“ като една от най- силните и явни организации, работещи за развитието на града.

Проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна“ изпълняван от Платформа АГОРА се реализира в 12 български общини в България, една от които е Харманли, по покана на Сдружение ЮНИТИ.

Екипът на Сдружение ЮНИТИ и г-жа Емилия Лисичкова – председател на Платформа АГОРА, се познават от общата им работа в експертни работни групи на НСМ за подпомагане на процеса по разработване на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., както и от национални конкурси.

Дейностите  по проекта на Платформа АГОРА представляват цялостен процес на овластяване на местната общност, който започва с извеждане на скрития потенциал за развитие в целевите общини и приключва с осигуряването на различни възможности за подкрепа на общностни инициативи, насочени към реализирането на този потенциал.

Проектът включва няколко етапа – Развитие на местния потенциал, Лидерство в общността, Изграждане на устойчив местен ресурс за развитие и Създаване на инициатива от местната общност.

По време на проекта се извършиха много проучвания от външни експерти за скрития потенциал на община Харманли. Проведоха се няколко семинара, инициативи, срещи за обмяна на опит, обучения за застъпничество, предприемачество и развитие на алтернативен туризъм.

Беше изготвен доклад от г-н Галин Бородинов за Оценка на капацитета на община Харманли за развитие на дейности, инициирани от институции и граждани, свързани с алтернативен туризъм,  социално предприемачество,  изкуство и култура,  културно-историческо наследство и други. Фокус върху предприемчивостта на граждански структури и групи граждани.

Снимки в община Харманли за своята фотоизложба „Урбанизация“ направи фотографа Михаил Георгиев, като част от проекта на Платформа Агора.

Благодарение на близкото сътрудничество на Сдружение „Бизнесът за Харманли“  със Сдружение ЮНИТИ, бе поставено началото на ежегоден Фестивал „На хармана“.