За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Съвместната работа на винари и ресторантьори е ключът към повишаване на качеството на услугите. Повече от логично е местните ресторантьори да предлагат и промотират основно регионални вина. Но за това трябва да са убедени в качествата им и да се установи добра колаборация между винарски изби и ресторантьори.Енотека Сакар отправя покана към заинтересованите страни – винарски изби и ресторантьори за работна среща и дегустация на 9.12 от 18:00 ч.

Дата: 09.12.21.
Час: 18:00
За повече информация: 088 888 7934

Проект: BG06RDNP001-19.018-0001
“Повишаване потенциала на местните продукти и услуги”, на сдружение “Бизнесът за Харманли” към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.