За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Проект

Проект: BG06RDNP001-19.018-0001 “Повишаване потенциала на местните продукти и услуги”, подаден към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Бенефициент: Сдружение „Бизнесът за Харманли“

В проектът е предвидено да се създаде и обособи „Дом на виното“, провеждане на общо 40 събития /20 броя дегустации на местни продукти, 10 броя работни срещи за между секторно партньорство и 10 броя лекции/беседи/.

Предвидени са още регистриране на търговска марка за географско означение на местни продукти и производства, както и създаване и подържане на интернет страница с бизнес каталог на местния бизнес.

Цели на проектното предложение:

– Повишаване на атрактивността на територията на община Харманли.

– Създаване на нови форми на организация на икономическите дейности.

– Насърчаване работата в мрежа и сътрудничеството между различните отраслови сектори на икономиката в района на Харманли.

– Гарантиране на качеството на продуктите и услугите като елемент, който укрепва идентичността на територията и осигурява устойчивост на инвестициите, чрез регистриране на местна марка за географско означение.

– Привличане на голям брой потребители.

– Отключване на икономическия потенциал на района чрез прилагане на иновативни подходи: нови туристически продукти, събития, изложения, реклама и др.

– Разработване на единна стратегия и цялостен подход за утвърждаване на местни продукти, стоки и услуги.

Обща стойност на проекта: 48 756,00 лв.,                                                                           

Максимален размер на БФП: 46 446,00 лв.

Европейско съфинансиране: 41 801,40 лв., Национално съфинансиране: 4 644,60лв.

Начало на проекта: 07.01.2020г.

Край на проекта: 07.01.2022г.

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски  земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони

Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.

Този уеб-сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на уеб-сайта се носи от Сдружение „Бизнесът за Харманли“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че публикуваната информация отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.