За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Близостта на винарните в община Харманли е предпоставка за развитието на района като винено-кулинарна дестинация, даваща възможност на посетителите да опознаят изцяло разнообразието на региона.Срещата между Общуна Харманли регионалните медии и винопроизводители е подов да бъдат запознати двете страни с възможностите за развитие и популяризиране на този туристически потенциал.
Проект: BG06RDNP001-19.018-0001
“Повишаване потенциала на местните продукти и услуги”, на сдружение “Бизнесът за Харманли” към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.