За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

На 10.08. от 20:00 ч. Енотека Сакар кани на среща производители на местни храни от района на Харманли и Хасково. Целта на тази среща е да подберем продукти, които бихме могли да включим в дегустации или в продажба.Дегустациите на вина в Енотека Сакар са средство за представяне не само на винарските изби, но и на региона и неговото културно и кулинарно разнообразие.

За повече информация: Тодор Братанов, 088 888 7934

Проект: BG06RDNP001-19.018-0001
“Повишаване потенциала на местните продукти и услуги”, на сдружение “Бизнесът за Харманли” към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.