За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Този вторник (28.07) от 19:00 ч. ще ви представим местните традиции в производството на тахан.
Ще ви запознаем с нови вкусове на лешников тахан, тахан от тиквено семе, както и пчелен мед, събран от нашите работливи пчелички от подножието на Южен Сакар.Всеки наш посетител ще може да дегустира няколко вида тахан и мед.

Започваме от 19:00 ч.

Заповядайте!


Проект: BG06RDNP001-19.018-0001
“Повишаване потенциала на местните продукти и услуги”, на сдружение “Бизнесът за Харманли” към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.